Loading

การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563

การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563

" การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 "

ภาคเรียนที่ 2 (เปิดเทอม 1 ธ.ค.)
ผู้ปกครองท่านใดต้องการนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนดังกล่าวสามารถนำหลักฐานพร้อมรูปถ่ายมาสมัครได้ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่
5 ต.ค. เป็นต้นไปค่ะ 


หลักฐานในการสมัครเรียน  ***รับรองสำเนาทุกฉบับ***
1. สำเนาสูติบัตร                       2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                2 ชุด
3. รูปถ่าย                               1 นิ้ว/ ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน +
บัตรประชาชน (พ่อ + แม่)
อย่างละ                                 1 ชุด

 


*****สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 081- 671- 6115 

รูปเพิ่มเติม

ความเห็น