Loading

กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

  • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ( อายุ 2 ขวบก่อน 16 พ.ค. 2564 )
           รับระเบียบการได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
...................................................................................................................
  • ระดับอนุบาล 1  ( อายุ 3 ขวบก่อน 16 พ.ค. 2564 )
       รับสมัครวันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
...................................................................................................................
 
  •  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 081- 671- 6115 , 053-852523

นำหลักฐานพร้อมรูปถ่ายมาสมัครได้ดังนี้ค่ะ    ***รับรองสำเนาทุกฉบับ***


1. สำเนาสูติบัตร                       2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                2 ชุด
3. รูปถ่าย                               1 นิ้ว/ ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน +
บัตรประชาชน (พ่อ + แม่)
อย่างละ                                 1 ชุด

 

รูปเพิ่มเติม

ความเห็น