Loading

ข่าวสาร & กิจกรรม

เทควันโดโชว์ อนุบาลวัยดรุณ ศูนย์กีฬา เทควันโด 700 ปี

เทควันโดโชว์ อนุบาลวัยดรุณ ศูนย์กีฬา เทควันโด 700 ปี ...

Field Trip อนุบาล 3/1 ทำพัดจากกระดาษสา

Field Trip อนุบาล 3/1 ทำพัดจากกระดาษสา ...

Walk Rally อนุบาล 3 วัยดรุณ 2563

กิจกรรม Walk Rally อนุบาล 3 วัยดรุณ 2563 ...

โรงเรียนดารามาแนะแนว ชั้น ป.1

โรงเรียนดารามาแนะแนว ชั้น ป.1 ...

งานวันแม่แห่งชาติ 2562

งานวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2562 ...

กิจกรรมการแสดงของประเทศเกาหลี จากคริสตจักรสายสัมพันธ์ เชียงใหม่

กิจกรรมการแสดงของประเทศเกาหลี จากคริสตจักรสายสัมพันธ์ เชียงใหม่ ...

ตรวจฟันประจำปี การศึกษา 2562

ตรวจฟันประจำปี การศึกษา 2562 ...

กิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม อ.3 ปี62

กิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม  ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ...

กิจกรรมในห้องเรียน

กิจกรรมในห้องเรียน ...