Loading

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563

              เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณมีกิจกกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ทางโรงเรียนขอเเสดงความยินดีกับ " พี่เจินเจิน " เด็กหญิง สุณัฐฉรีย์  จั่นเจริญ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 เบอร์ 1 ได้ตำแหน่ง ประธานนักเรียน  " พี่วันใหม่  "  เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จอกคง นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2  เบอร์ 2 ได้ตำแหน่ง รองประธานนักเรียน  และ  " พี่กัปตัน  "  เด็กชาย ณัฐภูมินทร์  วงศ์ภูดินันท์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1  เบอร์ 3 ได้ตำแหน่ง รองประธานนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ประจำปี 2563

โดยผลการรวมคะเเนน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563 ดังนี้

การเลือกตั้งเเบบ : ใช้เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง

1. จำนวนผู้มีสิทธิ               403    คน
2. จำนวนผู้มาใช้สิทธิ        367    คน
3. ไม่ประสงค์ลงคะเนน       0      คน
4. บัตรเสีย ( ถ้ามี )                0     คน

หมายเลข
ชื่อ - สกุล
คะแนนรวม
1
เด็กหญิง สุณัฐฉรีย์   จั่นเจริญ   ( พี่เจินเจิน )
188
2
เด็กหญิง ฐณัชญ์พร   จอกคง    ( พี่วันใหม่ )
100
3
เด็กชาย ณัฐภูมินทร์    วงศ์ภูดินันท์   ( พี่กัปตัน )
79 


 

รูปเพิ่มเติม

ความเห็น