Loading

ประวัติ ปรัชญา ความมุ่งมั่น

ประวัติ

โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ  จัดตั้งเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2538 โดยมีคณะผู้ก่อตั้ง
ประกอบด้วย นายเทอดศักดิ์ มังตรีสรรค์  นางช่อชบา มังตรีสรรค์ นายพิสิษฐ์  สุวัตถี 
และนางอนิษฎา สุวรรณพิมลกุล โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตามใบอนุญาตเลขที่ ชม 008/2539  
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2539  เป็นต้นไป  การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น  
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง
    ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนอย่างรุดหน้าในทุกมิติ จนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน ส่งบุตรหลานมาเรียนเป็นจำนวนมาก โรงเรียนมีความมุ่งมั่นว่า เราจะปลูกฝังให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้งสีด้าน  มีพื้นฐานของชีวิตที่ดี ภายใต้ความเชื่อ “เด็กที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ต้องเป็นผู้ที่มี "EF" ดี คือ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น”   ทักษะ EF คือ กระบวนการทางความคิดในส่วน "สมองส่วนหน้า" ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก การกระทำ เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิต รู้จักการวางแผน มีความมุ่งมั่น จดจำสิ่งต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ได้ ยืดหยุ่นความคิดเป็น สามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิต รวมทั้งรู้จักริเริ่มและลงมือทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความสำเร็จในชีวิต ทั้งการงาน การเรียน และการใช้ชีวิต

ผลการพัฒนาโรงเรียน

การประเมินโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

การประเมินสถานศึกษารอบแรก ระหว่างปี 2544 – 2548  จำนวน  30,010  โรง ทั่วประเทศทุกสังกัด  ผลปรากฏว่า โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ เป็นหนึ่งในโรงเรียนจำนวน 701โรง ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับดี  ทุกมาตรฐาน ทั้ง 3 ด้าน คือด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านผู้บริหาร    

การประเมินสถานศึกษารอบที่สอง เมื่อวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2550 โรงเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับดี 5 มาตรฐาน  ระดับดีมาก  9 มาตรฐาน    

การประเมินสถานศึกษารอบที่สาม  เมื่อวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2555 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพได้คะแนนรวมร้อยละ  96 

การเข้าร่วมโครงการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ  

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ของกลุ่มจังหวัดที่ 8  ภาคเหนือตอนบน

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ของกลุ่มจังหวัดที่ 8  ภาคเหนือตอนบน

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ของกลุ่มจังหวัดที่ 8  ภาคเหนือตอนบน

คำขวัญ อบอุ่น ปลอดภัย ใกล้บ้าน ได้มาตรฐาน เน้นพัฒนาการ สร้างสรรค์เด็กดี

สีประจำโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ

สี..แสด...   หมายถึง  ..ความรุ่งโรจน์ เหมือนแสงพระอาทิตย์ในตอนเช้าตรู่
                 
ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ  “คุณภาพดี  มีคุณธรรม”