Loading

บรรยากาศ

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
    โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณตั้งอยู่ในหมู่บ้านธนาวัลย์ ซึ่งอยู่ใกล้ทางแยกรวมโชค ทำให้สะดวกในการรับส่งบุตร-หลาน  จุดเด่นของโรงเรียนคือความร่มรื่นและมีมลพิษทางเสียงและฝุ่นละอองต่ำกว่ามาตรฐาน
จากการวัดคุณภาพอากาศพบว่า

    โรงเรียนมีพื้นที่ จำนวน 618.5 ตารางวา มีอาคารเรียนจำนวน 3 หลัง มีห้องเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จำนวน 15 ห้องเรียน ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และมีห้องน้ำในตัว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของเด็กๆ  โรงเรียนมีอาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง  ภายในมีห้องประชุมรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100  ที่นั่ง  มีห้องสมุด  มีห้องศูนย์การเรียน และสนามเด็กเล่นในร่ม  
 

 
    โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จำนวน 2 สนาม  สนามเด็กเล่นในร่วม จำนวน 3 สนาม  และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ของคำขวัญโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ “อบอุ่น  ปลอกภัย  ใกล้บ้าน  เน้นพัฒนาการ  สร้างสรรค์เด็กดี”