Loading

หลักสูตรเตรียมอนุบาล (2-3 ปี)

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร

- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual Program)
ทั้ง 2 หลักสูตร มีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2